Szkoła Podstawowa jest bezpłatną szkołą publiczną przeznaczoną dla młodzieży pełnosprawnej oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przewlekle chorej, z dysfunkcjami narządu ruchu.

W każdej klasie, oprócz uczniów sprawnych, uczy się kilku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zespoły klasowe liczą do dwudziestu osób.

Głównym celem edukacji w naszej szkole jest rzetelne przygotowanie w przyjaznej atmosferze do dalszych etapów nauki i samodzielnego życia, kształcenie podstaw tolerancji, rozbudzanie potrzeby aktywności obywatelskiej oraz wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i wielokulturowości.

Szkoła zapewnia kompetentną kadrę pedagogiczną, stałą opiekę psychologiczną, pedagogiczną  i logopedyczną oraz indywidualizację nauczania. Młodzież uczy się w małych zespołach klasowych, poznaje dwa języki obce – angielski i niemiecki (pomagają wolontariusze z Niemiec  w ramach Akcji Wspólnotowego Programu „Młodzież w działaniu”). Nauka kończy się obowiązkowym udziałem w projekcie gimnazjalnym i egzaminem.

Gimnazjaliści mają do  dyspozycji bogatą w księgozbiór bibliotekę (ok. 20 tys. woluminów), nowoczesną pracownię komputerową,  stołówkę, dobrze wyposażone sale do usprawniania i rehabilitacji ruchowej, a także wsparcie w nauce po zajęciach obowiązkowych ze strony nauczycieli, a także wolontariuszy (z Niemiec i innych krajów). Poza lekcjami młodzież może uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych (sportowych, artystycznych i edukacyjnych).

Uczniowie spoza Wrocławia, posiadający orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego, mogą mieszkać w zmodernizowanym, bezpłatnym internacie, mieszczącym się na terenie Centrum.

Młodzież bierze udział w międzynarodowej wymianie ze szkołami w Niemczech. W ramach integracji uczestniczy też w wielu wycieczkach, uroczystościach szkolnych i zajęciach dodatkowych, odchodzących od systemu klasowo-lekcyjnego.

Uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia, osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych i sportowych: międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Szkoła aktywnie działa we Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz posiada Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo. Kompleks szkolny jest położony na terenie pięknego parku  i przystosowany do potrzeb ludzi niepełnosprawnych (windy i podjazdy).

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

  • wyniki testu kompetencji,
  • komplet dokumentów (szczegółowo określony w zasadach rekrutacji),
  • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostarcza dodatkowo:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
  • zaświadczenie o zasiłku pielęgnacyjnym.

 

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA